Privacyverklaring Konpoli Nederland

Konpoli Nederland is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kun je in deze verklaring nagaan wat er met je gegevens gebeurt.
Konpoli Nederland handelt in opdracht van Konpoli I.K.E Griekenland. Konpoli Griekenland bepaalt het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens en is krachtens de AVG in deze als verwerkingsverantwoordelijke aan te duiden. De handelswijze van Konpoli Nederland in haar rol als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van Konpoli Griekenland is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:
Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen);
Marketingactiviteiten;
Beveiligingsniveau;
Opslag van gegevens;
Rechten van betrokkenen;
Bewaartermijn gegevens;
Contactgegevens;
Aanpassing privacyverklaring.

Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)
De volgende persoonsgegevens (NAW gegevens) worden door Konpoli Nederland verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Konpoli Griekenland in de breedste zin van het woord (wat de grondslag voor verwerking vormt in de zin van artikel 6.1 onder b van de AVG):
Voor- en achternaam;
Adresgegevens;
E-mailadresgegevens;
Telefoonnummer(s);
IBAN-nummer;
Foto’s;
Bedrijfsnaam;
KvK nummer;
BTW-nummer.

Konpoli Nederland verzamelt en bewaart de ingevoerde informatie en gebruikt deze voor de volgende doeleinden:
Om bestellingen te registreren en soepel te laten verlopen;
Om bestaande producten en diensten aan te bieden;
Begeleiding te bieden in het bestelproces
Daarnaast kunnen hierboven vermelde alsmede andere gewone persoonsgegevens worden verwerkt, welke door betrokkene met uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt (zie artikel 6.1 onder a AVG) ter uitvoering van de overeenkomst met Konpoli. Het betreft dan met name foto’s die worden geüpload door betrokkenen.
Konpoli Nederland verwerkt nooit bijzondere gegevens, waaronder gegevens betreffende ras, geloofsovertuiging, levensovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond. Persoonsgegevens worden verstrekt aan Konpoli Griekenland. Konpoli Griekenland is de partij waarbij bezoekers van de site van Konpoli Nederland een overeenkomst mee sluit, die de bestelling in behandeling neemt en uitvoert. De persoonsgegevens worden ook louter doorgezonden met als doel de uitvoering van de door de betrokkene gedane bestelling en voor niets anders. Konpoli verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden in of buiten Nederland, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van betrokkene of indien enige wettelijke verplichting dit vereist.
Marketingactiviteiten
Konpoli Nederland raadpleegt, in het kader van marketingactiviteiten, periodiek de algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden zijn hiervan het communiceren met bestaande klanten over (nieuwe) producten en diensten van Konpoli Nederland
Beveiligingsniveau
Konpoli Nederland beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Controleer regelmatig je wachtwoord en geef je wachtwoord niet aan derden. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met ons. De contactgegevens zijn opgenomen onder punt 7.
Opslag van gegevens
De persoonsgegevens worden enkel digitaal bewaard.
Rechten van betrokkenen
Indien je een relatie met Konpoli Nederland hebt, heb je middels een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kun je schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over de producten en diensten van Konpoli Nederland, hiervan schriftelijk bericht doen. Tevens heb je het recht om indien je van mening bent dat de gegevensverwerking onterecht of onjuist plaatsvindt hierover een klacht in te dienen bij de onder 7. genoemde persoon. Gedurende de behandeling van deze klacht heb je het recht het gebruik van de gegevens door Konpoli Nederland te doen opschorten.
Bewaartermijn gegevens
Gegevens van betrokkenen worden bewaard totdat zij zelf uitdrukkelijk schriftelijk te kennen hebben gegeven dat hun gegevens verwijderd dienen te worden. Daar waar wettelijke verplichtingen dit noodzakelijk maken, worden de gegevens bewaard voor zolang deze vereisten gelden.
Contactgegevens
Je kunt je vragen, verzoeken en klachten rond de verwerking van je persoonsgegevens richten tot:
Konpoli Nederland
, Annelies Bosch
, Oranjewal 4, 9101 JV, Dokkum
, info@konpoli.nl
Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de verantwoordelijkheden van Konpoli Nederland als verwerker van persoonsgegevens en beperkt zich tot en met het verzenden van de persoonsgegevens naar Konpoli Griekenland. De verwerking van persoonsgegevens door Konpoli Griekenland vallen bij ontvangst onder haar eigen verantwoordelijkheid. Zie hiervoor ook de disclaimer op de website van konpoli.nl

Aanpassen privacyverklaring
Indien besloten wordt om ons privacy beleid te herzien zal een vernieuwde versie op de website www.konpoi.nl gepubliceerd worden.